Algemene voorwaarden B2B

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BROOKLYN RAZOR, HANDELEND ONDER SUPERFLY

Artikel 1) Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen en/of offertes van Brooklyn Razor en op alle door Brooklyn Razor gesloten overeenkomsten of verrichte handelingen.
1.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, al dan niet gehanteerd door een wederpartij, wederpartij en/of opdrachtgever van Brooklyn Razor (hierna: de “wederpartij”), waaronder ook inkoopvoorwaarden, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, ook in het geval de wederpartij eerder naar dergelijke voorwaarden heeft verwezen.1.3 Voor het toepasselijk verklaren van (een gedeelte van) andere algemene voorwaarden dan deze, is voorafgaande schriftelijke aanvaarding daarvan door Brooklyn Razor vereist. Indien en voor zover andere algemene voorwaarden (mede) toepasselijk zijn, dan prevaleren bij eventuele tegenstrijdigheden met deze voorwaarden. 1.4 De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde deel geldt alsdan als overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben. 1.5 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Brooklyn Razor te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de wederpartij, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen. 1.6 Tussentijdse eenzijdige wijzigingen in deze voorwaarden door Brooklyn Razor zijn te allen tijde toegestaan. De wederpartij heeft natuurlijk het recht bij tussentijdse wijzigingen in deze voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 2) Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van Brooklyn Razor (daaronder begrepen prijsopgaven en
prijslijsten) zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen, zelfs na aanvaarding daarvan door de wederpartij.
2.2 De overeenkomst, alsmede de wijzigingen en aanvullingen daarop, zijn voor Brooklyn Razor slechts bindend indien deze schriftelijk door Brooklyn Razor zijn bevestigd. Een aanvaarding van een offerte welke afwijkt van de inhoud van de offerte, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die Brooklyn Razor niet bindt. Dit geldt ook, indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de offerte afwijkt. 2.3 Overeenkomsten kunnen door de wederpartij niet worden geannuleerd, zonder schriftelijke toestemming van Brooklyn Razor, tenzij partijen schriftelijk overeenstemming bereiken omtrent de schadeloosstelling die de wederpartij aan Brooklyn Razor verschuldigd is bij een door Brooklyn Razor geaccepteerde opzegging van de overeenkomst. 2.4 Kennelijke vergissingen in de aanbiedingen van Brooklyn Razor ontheffen Brooklyn Razor van haar nakomingverplichting, alsmede van de verplichting daaruit eventu-
eel voortvloeiende schade te vergoeden, ook na totstandkoming van de overeenkomst.
2.5 Indien in een offerte meerdere producten/diensten worden aangeboden en per product/dienst een prijs wordt genoemd, dan geldt de offerte slechts als geheel en heeft de wederpartij niet het recht om slechts een deel van de aangeboden producten/diensten te accepteren tegen de daarvoor genoemde prijs. 2.6 Indien de overeenkomst niet schriftelijk wordt vastgelegd en Brooklyn Razor niettemin met instemming van de wederpartij een aanvang tot uitvoering van de overeenkomst maakt, zal de inhoud van de offerte als overeenkomst gelden. 2.7 De overeenkomst is eerst dan geldig, indien deze van de zijde van Brooklyn Razor, door een vertegenwoordigingsbevoegd functionaris is bevestigd en/of ondertekend. 2.8 Brooklyn Razor is tot aan het tijdstip dat levering van de producten/diensten heeft plaatsgevonden gerechtigd om de overeenkomst te annuleren, indien zij daartoe gegronde redenen aanwezig acht, zonder dat enige vorm van schadevergoeding is verschuldigd. Annulering geschiedt door een schriftelijke mededeling. 2.9 Eventuele toezeggingen van vertegenwoordigers van Brooklyn Razor binden Brooklyn Razor niet, tenzij en zodra zij schriftelijk door Brooklyn Razor zijn bevestigd. 2.10 Overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Brooklyn Razor uit de door haar in te winnen informatie blijkt van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij.

Artikel 3) Prijsstelling
3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden alle door Brooklyn Razor op enig moment opgegeven prijzen alleen voor de concrete aanbiedingen waarin ze zijn opgenomen en luiden ze in Euro’s exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingheffingen of rechten. 3.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden alle prijzen ex-works,Tilburg Nederland. 3.3 Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wisselkoersen, invoerrechten, belastingen, heffingen en andere prijsbepalende factoren. 3.4 Brooklyn Razor behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar prijzen te wijzigen indien en voor zover prijsbepalende factoren, waaronder, doch niet uitsluitend de in artikel 3.3 bedoelde factoren, daartoe aanleiding

geven. Een prijswijziging zal niet eerder ingaan dan op het moment dat de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

Artikel 4) Uitvoering
4.1 Brooklyn Razor is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van een termijn, waaronder de levertijd. Daartoe is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij aan Brooklyn Razor een redelijke termijn wordt gegeven om als nog na te komen. Brooklyn Razor is bevoegd tot deelleveringen. 4.2 Indien en zodra Brooklyn Razor door verhindering van de wederpartij of door enige andere aan de wederpartij toe te rekenen oorzaak niet op de overeengekomen en/of gebruikelijke wijze uitvoering kan geven aan de overeenkomst is de wederpartij verplicht om de door Brooklyn Razor als gevolg hiervan gemaakte kosten en geleden schade te vergoeden. 4.3 Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle leveringen ex-works Tilburg, Nederland.
4.4 Tenzij schriftelijke anders overeengekomen zijn de door Brooklyn Razor geleverde zaken voor risico van de wederpartij vanaf het moment van levering. 4.5 Indien Brooklyn Razor het vervoer van de zaken organiseert doet zij dit voor rekening en risico van de wederpartij. Brooklyn Razor is alsdan gerechtigd de verzendkosten bij
de wederpartij in rekening te brengen. De kosten van eventuele verzekeringen van het vervoerde komen eveneens voor rekening van de wederpartij. Het vervoerde komt steeds volledig voor risico van de wederpartij. Een en ander tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen. 4.6 Opgegeven levertijden gaan eerst in wanneer de overeenkomst effectief tot stand is gekomen, over alle details overeenstemming is bereikt en nadat Brooklyn Razor beschikt over alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens en dergelijke.
4.7 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien vertraging ontstaat als gevolg van een wijziging van deze omstandigheden, wordt de levertijd automatisch dienovereenkomstig verlengd, onverminderd het hierna bepaalde inzake overmacht.
4.8 Brooklyn Razor is zonder toestemming van de wederpartij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst of onderdelen daarvan uit te besteden aan/of te laten verrichten door derden. Indien de wederpartij derden bij de uitvoering van de overeenkomst wenst te betrekken, geschiedt dit uitsluitend met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Brooklyn Razor.

Artikel 5) Klachten en garantie
5.1 Indien en voor zover expliciet schriftelijk overeengekomen, garandeert Brooklyn Razor dat de door haar geleverde producten/diensten conform omschrijving en de getoonde monsters zijn, met uitsluiting van de hierna bedoelde geringe afwijkingen. 5.2 De wederpartij is verplicht om de producten/diensten bij ontvangst direct te controleren op onder andere gebreken en hoeveelheden. 5.3 De wederpartij kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij Brooklyn Razor daarvan niet binnen tien dagen na ontvangst van de producten schriftelijk kennis heeft gegeven. Brooklyn Razor is niet gehouden tot het in behandeling nemen van klachten inzake geringe afwijkingen van onder andere kleur, opdruk, kwaliteit, afwerking en hoeveelheid. 5.4 Indien en voor zover Brooklyn Razor vaststelt dat het afgeleverde niet beant- woordt aan de overeenkomst, zal (naar keuze van Brooklyn Razor) opnieuw of aanvullend worden geleverd of zal een (evenredige) vermindering van de koopprijs worden toegepast. Indien en voor zover Brooklyn Razor vervangende producten levert, is de wederpartij verplicht om de gebrekkige producten onverwijld op zijn kosten aan Brooklyn Razor te retourneren. 5.5 Klachten met betrekking tot door Brooklyn Razor verzonden facturen dient de wederpartij binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Brooklyn Razor kenbaar te maken. Na het verstrijken van die termijn kunnen bezwaren niet meer in behandeling worden genomen en heeft de wederpartij afstand gedaan van zijn (vermeende) rechten. 5.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, garandeert Brooklyn Razor nimmer dat de producten geschikt zijn voor een bepaald doel.
5.7 Behoudens in het geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Brooklyn Razor, is Brooklyn Razor binnen het kader van haar garantieverplichting niet gehouden tot enige andere vergoeding of tegemoetkoming, hoe ook genaamd. 5.8 De door Brooklyn Razor verleende garantie komt onherroepelijk te vervallen indien de defecten en/of storingen te wijten zijn aan normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, van buitenaf komende oorzaken of overmacht. 5.9 Met betrekking tot niet door Brooklyn Razor geproduceerde zaken geeft Brooklyn Razor geen garantie af, tenzij en voor zover de leverancier van Brooklyn Razor een garantie heeft afgegeven die de veroorzaakte schade effectief dekt.

Artikel 6) Betaling en zekerheid
6.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald zal de wederpartij in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. 6.2 Indien Brooklyn Razor geen betaling heeft ontvangen binnen dertig dagen na factuurdatum, is de wederpartij aan Brooklyn Razor verplicht tot betaling van een rente gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW plus 2% en zijn alle vorderingen van Brooklyn Razor

op de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk volledig opeisbaar. Voor de berekening van de rente over het verschuldigde bedrag wordt een gedeelte van een maand voor een volle gerekend. 6.3 Indien Brooklyn Razor geen betaling heeft ontvangen binnen dertig dagen na factuurdatum, is de wederpartij verplicht alle kosten aan Brooklyn Razor te vergoeden die Brooklyn Razor maakt ter incasso van de openstaande bedragen. 6.4 De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek, korting of verrekening. 6.5 Brooklyn Razor zal steeds, ook tijdens de uitvoering van een overeenkomst en ongeacht of één of meerdere opeisbare facturen niet of niet geheel mochten zijn voldaan, vooruitbetaling of een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid, als waarborg voor de betaling van het verschuldigde mogen verlangen. De wederpartij is verplicht hieraan te voldoen. In dat geval is Brooklyn Razor tevens bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, totdat betaling is geschied of zekerheid is gesteld. Dit geldt ook indien Brooklyn Razor redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en/of kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. Indien de wederpartij weigert om aan het door Brooklyn Razor verlangde te voldoen staat het Brooklyn Razor vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op vergoeding van alle schade, kosten en winstderving. 6.6 Indien er op enig moment beslag gelegd wordt ten laste van de wederpartij dan meldt de wederpartij dit binnen 24 uur aan Brooklyn Razor. 6.7 Indien de wederpartij niet de eindgebruiker van de door Brooklyn Razor geleverde producten is, heeft Brooklyn Razor het recht om bij een betalingsachterstand van tenminste 3 (drie) maanden de eindgebruiker hierover in te lichten en eventueel rechtstreeks met de eindgebruiker een overeenkomst te sluiten. 6.8 Ieder beroep op verrekening van de wederpartij is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Brooklyn Razor voorafgaand schriftelijk instemt met een specifi eke verrekening en de vordering waarmee wordt verrekend door Brooklyn Razor onvoorwaardelijk schriftelijk is erkend. 6.9 Brooklyn Razor kan haar in dit artikel omschreven rechten te allen tijde ook uitoefenen jegens een aan de wederpartij gelieerde onderneming, voor enige vordering van Brooklyn Razor op de wederpartij en/of een aan de wederpartij gelieerde onderneming.

Artikel 7) Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van de door Brooklyn Razor geleverde producten gaat eerst op de wederpartij over na volledige betaling door de wederpartij van al hetgeen hijuit hoofde van een overeenkomst en/of deze voorwaarden aan Brooklyn Razor verschuldigd is. Brooklyn Razor is, indien en zodra zij gebruik maakt van dit eigendomsvoorbehoud, bevoegd om zich het bezit van de producten te verschaffen door onder andere het betreden van het terrein/magazijn van de wederpartij. De wederpartij verleent Brooklyn Razor hiertoe reeds nu voor alsdan een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht. 7.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de producten niet bezwaren, vervreemden, belenen, verhuren of op welke wijze of titel dan ook uit zijn (feitelijke) macht brengen,behoudens het bepaalde in artikel 7.3.
7.3 Het is de wederpartij toegestaan om de producten binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te verkopen, met dien verstande dat, totdat de wederpartij de producten volledig heeft betaald en zijn overige verplichtingen jegens Brooklyn Razor, uit welke hoofde dan ook, is nagekomen, Brooklyn Razor in de rechten treedt van de wederpartij jegens diens afnemer(s). Onder deze rechten zijn uitdrukkelijk begrepen alle (toekomstige) vorderingen en eventuele (toekomstige) aanspraken wegens schade aan of verlies van producten. De wederpartij draagt deze rechten voor zover nodig reeds nu voor alsdan over aan Brooklyn Razor, die deze overdracht hierbij aanvaardt. 7.4 Het is de wederpartij ten strengste verboden om de producten als partij c.q. via (websites van) derden door te verkopen. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, verbeurt de wederpartij ten behoeve van Brooklyn Razor, zonder sommatie of ingebrekestelling, een onmiddellijk opeisbare en niet voormatiging vatbare boete van € 5.000
7.5 In aanvulling op het in artikel 7.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud, behoudt Brooklyn Razor zich een (stil) pandrecht voor op alle aan de wederpartij geleverde en in eigendom nog aan Brooklyn Razor toebehorende producten, tot zekerheid voor de nakoming door de wederpartij van alle (toekomstige) vorderingen die Brooklyn Razor, uit welke hoofde dan ook, heeft of zal krijgen op de wederpartij. De wederpartij is verplicht om op eerste verzoek van Brooklyn Razor mee te werken aan het opstellen van een daartoe strekkende akte en registratie.

Artikel 8) Aansprakelijkheid
8.1 Brooklyn Razor is slechts aansprakelijk voor enige tekortkoming in het geval de tekortkoming is veroorzaakt door ernstige nalatigheid van Brooklyn Razor, dan wel doordat Brooklyn Razor onjuist heeft gehandeld hetgeen haar in ernstige mate te verwijten valt. Aansprakelijkheid van Brooklyn Razor jegens de wederpartij is daarbij steeds beperkt tot de in artikel 5 bedoelde garantie. 8.2 Brooklyn Razor is in geen geval aansprakelijk indien de wederpartij de door Brooklyn Razor en/of de door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen en/of instructies

niet/niet volledig en/of niet naar behoren heeft opgevolgd. 8.3 Brooklyn Razor is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van het door producten niet voldoen aan (veiligheids)eisen, die al dan niet gelden op
de plaats(en) waar de wederpartij is gevestigd c.q. de producten verkoopt. De wederpartij is verplicht er op toe te zien dat de producten die zij van Brooklyn Razor koopt met het oog op wederverkoop, voldoen aan alle op die wederverkoop van toepassing zijnde (veiligheids)eisen. Brooklyn Razor zal zich naar beste kunnen

inspannen opdat de producten voldoen aan de haar bekende eisen. 8.4 Brooklyn Razor is evenmin aansprakelijk voor schade indien de wederpartij zich tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. De wederpartij vrijwaart Brooklyn Razor voor aanspraken van verzekeraars dienaangaande.
8.5 Brooklyn Razor is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of milieuschade. 8.6 Elke vordering van de wederpartij op Brooklyn Razor vervalt indien na verloop van 1 (één) jaar na het ontstaan van de vordering door de wederpartij ter zake geen gerechtelijke bodemprocedure tegen Brooklyn Razor effectief aanhangig is gemaakt. 8.7 Indien en voor zover er, ondanks het gestelde in dit artikel, enige aansprakelijkheid zou rusten op Brooklyn Razor, is deze aansprakelijkheid van Brooklyn Razor bij schade aan zaken beperkt tot de herstel- en vervangingskosten tot maximaal de hoofdsom zoals deze op de desbetreffende factuur staat vermeld. Bij schade aan personen en in alle eventuele overige gevallen is de aansprakelijkheid van Brooklyn Razor te allen tijde beperkt tot de uitkering waarop de door Brooklyn Razor gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. 8.8 Op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding dient de wederpartij schadeclaims schriftelijk aan Brooklyn Razor te melden, uiterlijk binnen drie maanden nadat de wederpartij de schade heeft ontdekt dan wel had kunnen ontdekken. 8.9 Voor zover derden die Brooklyn Razor voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee beper- ken, houden alle overeenkomsten met Brooklyn Razor de bevoegdheid van Brooklyn Razor in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de wederpartij te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Brooklyn Razor voor onverhoopte te- kortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten. 8.10 De wederpartij vrijwaart Brooklyn Razor ter zake alle kosten, schaden en interest, welke mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden, al dan niet op de wederpartij, ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden bij of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan wel in verband met gebreken van de door Brooklyn Razor geleverde producten. De wederpartij is verplicht om zich hiervoor te verzekeren.

Artikel 9 ) Overmacht
9.1 Indien Brooklyn Razor haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, zulks inclusief de in artikel 5 bedoelde garantieverplichting, niet kan nakomen door overmacht, of door een andere buitengewone omstandigheid, zoals brand, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, maatregelen opgelegd door de staat, onverwachte gebreken en/of storingen bij Brooklyn Razor of bij haar toeleveranciers, heeft Brooklyn Razor het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op een nader tijdstip uit te voeren. 9.2 Bij een reeds direct kenbare blijvende overmacht of indien de over- macht langer dan drie maanden heeft geduurd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Brooklyn Razor daarvoor aan de wederpartij enige (schade)vergoeding verschuldigd is.

Artikel 10) Opschorting en ontbinding
10.1 Indien, zodra en voor zolang de wederpartij één of meer van zijn verplichtingen jegens Brooklyn Razor uit hoofde van een overeenkomst met Brooklyn Razor en/of deze voorwaarden niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, is Brooklyn Razor gerechtigd haar verplichtingen jegens de wederpartij geheel of gedeeltelijk op te schorten. In een dergelijk geval is de wederpartij verplicht om alle door Brooklyn Razor als gevolg daarvan te lijden schade, waaronder doch niet uitsluitend de winstder- ving, te vergoeden. Indien en zodra de wederpartij in verzuim is, heeft Brooklyn Razor het recht om de overeenkomst met de wederpartij geheel of ten dele te ontbinden. 10.2 Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen on- middellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Brooklyn Razor alsdan gelede schade, onder meer bestaande uit winstderving en kosten. 10.3 Indien en zodra de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschik- kingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, heeft Brooklyn Razor het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtin- gen als boedelschuld erkent.

Artikel 11) Geschillen
11.1 Op alle door Brooklyn Razor verrichte handelingen, waaronder de door haar gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank West-Brabant